Оцінка програмного забезпечення (software cost estimation)

...

Розробка програмних продуктів відзначається дуже високим рівнем невизначеності та інноваційності, і, як наслідок, одна і та сама проблема може бути вирішена різними способами, які, у свою чергу, потребують як різного обсягу робіт, так і, відповідно, різної трудомісткості та кінцевої вартості ПП[1].
Оцінка вартості програмного забезпечення — це не точна наука, а скоріше мистецтво, яке потребує досвіду, розсудливості та інтуїції. ІТ-консультанти часто стикаються з кількома проблемами під час оцінки вартості програмного забезпечення, наприклад, складність і невизначеність проекту через такі фактори, як обсяг і технологія. Крім того, людський фактор, як-от навички та продуктивність розробників, може призвести до мінливості та непередбачуваності. Крім того, бракує надійних даних, методів та інструментів для оцінки вартості програмного забезпечення, що може призвести до завищення або заниження вартості та вплинути на довіру до ІТ-консультантів [2].

    Найголовнішими економічними характеристиками проекту є:
  • розмір проекту;
  • трудомісткість;
  • час, необхідний для виконання;
  • вартість.
Існуючі підходи до оцінювання цих характеристик можна класифікувати за їх застосуванням та ступенем формалізації: модельні методи, експертні методи [3].
Модельні методи.
Методи оцінки розміру: SLOC (Source Lines Of Code). Цей метод базується на вимірюванні найбільш очевидної характеристики програмного забезпечення – кількості рядків коду у вихідних текстах; Метод аналізу функціональних (Function Point Analysis FPA) точок дозволяє кількісно оцінити функції, що містяться в програмному забезпеченні, в термінах, які є значущими для користувачів програмного забезпечення. FP враховує кількість функцій, що розробляються на основі специфікації вимог. На відміну від методу SLOC функціональний розмір (ФР) не залежить від технологій, використаних для створення системи, стилю написання коду або мови програмування. Методи оцінювання трудомісткості, тривалості та вартості проектів. COCOMO (Constructive Cost Model). В основі моделі COCOMO лежить припущення [11], що розмір системи (Size), виражений у одиницях SLOC, та величина зусиль, необхідних для розробки проекту, виражена у людино-місяцях (person-month – PM),пов’язані співвідношенням вигляду log PM = A x log Size + B
Експертні методи. Звичайний метод експертних оцінок. Цей метод базується на використанні неформалізованих знань експертів у певній проблемній області. При цьому результати залежать від підготовки, досвіду або навіть настрою чи стану здоров’я експерта. Також варіюються потреби експертів у документації по оцінюваному проекту, хоча зазвичай чим більше даних про проект може обробити експерт, тим точнішою буде оцінка. Важливою є наявність документації по раніше виконаних проектах з тієї ж прикладної області зі схожими вимогами. Методи: Метод Delphi; Експертна оцінка з розбиттям проекту на підзадачі.
Найкраще використовувати декілька інструментів для визначення вартості (показників) програмного забезпечення. Однак слід врахувати, що застосування методу вимагає певної інформаційної бази а також залежить від життєвого циклу проекту.
Визначення показників можливе на будь якій стадії життєвого циклу проекту.
Джерело:
[1] СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ Л.І. Лозовська, В.В. Дудник.
[2] What are the best practices and tools for software development cost estimation in IT consulting https://www.linkedin.com/advice/0/what-best-practices-tools-software-development-cost.
[3] ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПРИ РОЗРОБЦІ, МОДИФІКАЦІЇ ТА РЕІНЖИНІРИНГУ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І.А. Стрєлов, П.П. Ігнатенко.

admin | Jan. 23, 2024, 1:33 p.m.