Оцінка підприємства Львів. Оцінка товариства Львів

...

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Суб'єктами господарювання є: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ЦК, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Права, які можуть бути оцінені та відчужені стосовно підприємтсва - це корпоративні права
Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.167) 16 січня 2003 року N 436-ІV.
Тобто першочергово для оцінки товариства слід визначити ринкову вартість сукупності всіх часток - визначаємо ринкову вартість сукупності всіх часток учасників товариства.
Виходячи з визначення «корпоративні права» випливає, що особа яка володіє 100% статутного капіталу наділена правами власності що до господарської організації.
Власний капітал господарської організації формується за рахунок коштів власників (учасників) товариства і власних фінансових ресурсів самого товариства і відображається у першому розділі пасиву балансу підприємства.
Тобто ринкова вартість сукупності всіх часток учасників товариства це ринкова вартість товариства, яка рівна (для прикладу при застосуванні витратного підходу) величині власного капіталу або чистим активам товариства.
Тобто першочерговим та головним кроком буде визначення вартості цілісного майнового комплексу – підприємства.

    Процес оцінки включає:
  • аналіз організаційно-правової форми підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється;
  • ознайомлення та аналіз ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу в обсязі, достатньому для формування уявлення про обсяг та сегментацію такого ринку, поточної частки ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу, перспектив діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, на відповідному ринку для оцінки коректності припущень, зроблених під час підготовки прогнозу діяльності оцінюваного цілісного майнового комплексу;
  • ознайомлення та аналіз ринку сировини і основних матеріалів, що використовуються у діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, у разі коли припущення щодо перспектив розвитку ринку сировини і основних матеріалів є складовою прогнозу діяльності такого майнового комплексу;
  • аналіз правових засад провадження господарської діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, зокрема ліцензування, квотування, застосування механізмів ціноутворення на ринку відповідної продукції (товарів, робіт, послуг), наявність державної підтримки або обмежень, антимонопольні та екологічні вимоги, система оподаткування;
  • аналіз його фінансово-господарської діяльності, майнового та фінансового стану на дату оцінки та за період, що передує цій даті;
  • підготовку обґрунтованих прогнозу діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, за основними показниками виробництва та реалізації продукції, фінансового і майнового стану та прогнозу потреби такого підприємства в інвестиціях з визначенням джерел фінансування.
Отримані висновки за результатами проведених аналізів покладаються в основу припущень, що використовуються під час проведення оцінки.

Основні методичні підходи для проведення оцінки цілісного майнового комплексу

septima | Jan. 4, 2023, 1:46 p.m.